с ДДС
лв.

Допустими формати за качване: PDF, JPG, GIF, TIF, TIFF, BMP, PNG
Максимален размер: 5MB

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.
При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания - периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общо формулиран източник -  периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.
Свързани лица са:
1. Съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
2. Децата и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
3. Родителите и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
4. Братя и сестри и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
5. Всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик съвместно с лице Заемал/щo длъжност свързана с изпълнението на важни обществени функции на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с такова лице;
6. Всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице  Заемал/щo длъжност свързана с изпълнението на важни обществени функции.
От името на Дружеството давам съгласие за осъществяване на повиквания, съобщения или електронна поща за целите на директния маркетинг на продукти и услуги на трети лица, предлагани от ОТП Лизинг, чрез използването на следните канали за комуникация*:

Параметри

Промени

Вид лизинг

Финансов лизинг

Лизингово имущество
Автомобили

Първоначална вноска (с ДДС
 лв.

Месечна вноска без ДДС
 лв.

Процент остатъчна стойност

Процент първоначална вноска

Стойност на лизинга с ДДС
 лв.

Остатъчна стойност с ДДС
 лв.

Авансово платимо ДДС
 лв.

Комисионна по обслужване на сделката с ДДС
 лв.

Лизингов срок

Лихва
%
"Представените изчисления са само примерни, не представляват търговска оферта, нито преддоговорна информация по смисъла на Закона за потребителския кредит и не обвързват „ОТП лизинг”. „ОТП лизинг” си запазва правото да предложи други условия за сключване на конкретна сделка в зависимост от особеностите й."