Често задавани въпроси

Промених контактите си за кореспонденция - какви стъпки трябва да предприема по отношение на договора си за лизинг?

Контактите за кореспонденция между Вас и ОТП Лизинг ЕООД са посочени в Договора за лизинг и при необходимост могат да се променят с писмено уведомление от ваша  страна.

В тази връзка, ако желаете да промените/ добавите телефонене номер, електронен адрес или физически адрес за писмена кореспонденция е необходимо да попълните и изпратите в оригинал до наш офис Заявление за промяна на контакти (използвайте приложената бланка по-долу).

Моля да имате предвид, че фактури по една клиентска партида могат да се изпращат на до две регистрации в еФактура - в тази връзка, ако имате повече от 2 електронни адреса, моля да посочите кои от тях да бъдат използвани за разпространение на фактури.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА (ДОБАВЯНЕ) НА КОНТАКТ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ПО ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

Имам нужда от копие на документ - как мога да го получа?

За да получите копие на договора си за лизинг, приемо-предавателния протокол или друг документ е необходимо да попълните Заявление за получаване на копие на документ и да ни го изпратите на contact@otpleasing.bg. Ние ще подготвим копието и ще Ви го предоставим по посочения от Вас начин.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОПИЕ НА ДОКУМЕНТИ

Имам нужда от Удостоверение за статуса и задълженията си към ОТП Лизинг ЕООД - как да получа такава?

За да получите Удостоверение за задължения по Договора/ите си за лизинг е необходимо да попълните Заявление за издаване на Удостоверение за задължения и да ни го изпратите на contact@otpleasing.bg. Ние ще подготвим Удостоверение и ще Ви го предоставим по посочения от Вас начин.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТ ОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Бизнеса ми е в транспортния сектор и имам нужда от Справка за лизингови превозни средства във връзка с Регистър на МПС към лицензa за международeн превоз на товари в общността към ИА "Автомобилна администрация" - как да получа такава?

За да получите Справка за лизингови превозни средства по Договора/ите си за лизинг е необходимо да попълните Заявление за издаване на Справка за превозни средства и да ни го изпратите на contact@otpleasing.bg. Ние ще подготвим Справката и ще Ви я предоставим по посочения от Вас начин.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКА ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Преведох месечната си вноска два пъти - какво следва да предприема?

Имам натрупана сума по клиентската си партида - какво се случва с нея?

Застрахователно обезщетение е било изплатено на Вас - какво следва?

При настъпване на някое от обстоятелствата по-горе или в друга ситуация е възможно по клиентската Ви партида да има натрупана сума по сметката на ОТП Лизинг ЕООД.

Ако към дадения момент имате други падежирали и изискуеми задължения към ОТП Лизинг сумата следва да бъде използвана за тяхното погасяване.

Ако обаче към дадения момент нямате падежирали и изискуеми задължения към ОТП Лизинг ЕООД сумата може:

  • да бъде използвана за погасяване на следващата Ви месечна вноска, което следва да заявите изрично - достатъчно е да ни се обадите или да ни информирате за желанието си на и-мейл contact@otpleasing.bg
  • да Ви бъде върната като за целта е необходимо да попълните Заявление за възстановяване на надплатена сума и да ни го изпратите на contact@otpleasing.bg. Ние ще наредим надвнесената сума по посочената от Вас банкова сметка.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДПЛАТЕНА СУМА

Желая да прехвърля правата и задълженията си по Договора за лизинг на друго лице - какво следва да предприемем?

Условията на лизинга са уговорени между страните в договора за лизинг. Не можете да прехвърлите правата и задълженията си без предварителното съгласие на лизингодателя ОТП Лизинг ЕООД. В тази връзка, за да дадем становището си по Вашето желание е необходимо:

  • Вие като лизингополучател трябва да попълните и да ни изпратите заявление за прехвърляне на права и задължения по Договор за лизинг (използвайте образеца по-долу);
  • Кандидатът за встъпване в лизинг трябва да попълни и да ни изпрати искане за лизинг, както и всички цитирани в него документи (използвайте образеца по-долу);
  • Пълния комплект от документи, включително заявлението за прехвърляне на права и задължения по Договор за лизинг, Искането за лизинг и документите за кандидатстване от Искането за лизинг следва да ни бъдат предоставени в наш офис или на имейл  Contact@otpleasing.bg;
  • След като получим всички документите ще стартираме процедура по разглеждане/ одобрение на искането Ви (възможно е да изискаме допълнителни документи и/или промени по структурата на лизинга);
  • При положително становище ще подготвим съответните документи и ще се свържем с Вас за организиране на подписването

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

ИСКАНЕ ЗА ЛИЗИНГ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

ИСКАНЕ ЗА ЛИЗИНГ ОТ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Предстои ми технически преглед на МПС по Договора за лизинг - какво ми е необходимо?

За преминаването на годишен технически преглед на МПС Ви е необходимо копие на Свидетелствата за регистрация - Част І (големия талон), както и на документа за платен пътен данък. Тези документи би следвало да сте получавали от ОТП Лизинг и да разполагате с тях.

Разбира се при необходимост можем да Ви ги предоставим отново. Достатъчно е да ни се обадите или да ни информирате за желанието си на и-мейл contact@otpleasing.bg.