Референтни лихвени проценти

Базовия (референт) лихвен процент, които „ОТП Лизинг” ЕООД използва при изчисляването на Лихвата по лизинга за потребители, се определя според интервала от време през който се отчитат промените в приложимия Лихвен процент.

Референтният лихвен процент е обозначен в съдържанието на договора с термина Междубанков лихвен процент (МЛП) и се определя, както следва:

Референтният лихвен процент е равенна 3-месечен ЕURIBOR, съответно към 31 март, 30 юни, 30 септември или 31 декември..

Когато в договора е уговорено да се прилага Фиксиран лихвен процент, Лихвата по лизинга не се променя през срока на договора за лизинг.

Когато в договора е уговорено да се прилага Променлив лихвен процент, Лихвата по лизинга се изчислява на база Референтния лихвен процент посочен в договора (променлива величина), увеличен с Надбавка посочена в договора (непроменлива величина).

Във всички случаи, 3-месечният ЕURIBOR се определя съгласно http://www.euribor.org/ и промените в него се отчитат с точност до 4-ти (четвърти) знак след десетичната запетая.

При сключването на договора, до първата актуализация на приложимия Лихвен процент, размерът на референтния лихвен процент 3-месечен ЕURIBOR се равнява на последния определен за приложимия референтен лихвен процент размер през изтеклия преди сключване на договора, календарен месец, съгласно http://www.euribor.org/, отчетен с точност до 4-ти (четвърти) знак след десетичната запетая, както следва: https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html 

Горепосоченият референтен лихвен процент се прилага, считано от 01.03.2020 г.

За договорите, сключени преди тази дата, референтният лихвен процент се определя въз основа на 3-месечен EURIBOR и 6-месечен EURIBOR, чиито актуални референтни лихвени проценти по сключени договори се определят, както следва:

 Валиден от3-месечен EURIBOR 
31.03.2022-0.458
 Валиден от6-месечен EURIBOR 
31.12.2021-0.546
Всички термини, изписани по-горе с главни букви, имат значението, което им е дадено в Общите условия към договора за лизинг.
Архив
Валиден от:3-месечен EURIBOR6-месечен EURIBOR
31.12.2019-0.383

-0.324

30.09.2019-0.418

 n.a.

30.06.2019-0.345-0.311
31.03.2019-0.311

n.a.

31.12.2018-0.309

-0.237

30.09.2018-0.318

n.a.

30.06.2018-0.321

-0.270

31.03.2018-0.328

n.a.

31.12.2017-0.329

-0.271

30.09.2017-0.329n.a.
30.06.2017-0.331-0.271
31.03.2017-0.329n.a.
31.12.2016-0.319-0.221
30.09.2016-0.301n.a.
30.06.2016-0.286-0.179
31.03.2016-0.244n.a.
31.12.2015-0.1310-0.0400
30.09.2015-0.0400n.a.
30.6.2015-0.01400.0500
31.3.20150.0190n.a
31.12.2014 0.0780 0.1710
30.09.2014 0.0830 0.1830
 30.06.20140.20700.3030
 31.03.20140.3130n.a.
 31.12.20130.28700.3890
 30.09.20130.2250n.a.
 30.06.20130.21800.3350
 31.03.20130.2110n.a.
 31.12.20120.18700.3200
 30.09.20120.2200n.a.
 30.06.20120.65300.9300
 31.03.20120.7770n.a.
 31.12.20111.35601.6170
 30.09.20111.5540n.a.
 30.06.20111.54701.7880 
 31.03.20111.2390n.a. 
 31.12.20101.00601.2270 
 30.09.20100.8920n.a.
 30.06.20100.76701.0410