Референтни лихвени проценти

Референтни лихвени проценти

Базовият (референт) лихвен процент, който „ОТП Лизинг” ЕООД използва при изчисляването на Лихвата по лизинга за потребители, се определя според интервала от време през който се отчитат промените в приложимия Лихвен процент.

Референтният лихвен процент е обозначен в съдържанието на договора с термина Междубанков лихвен процент (МЛП) и се определя, както следва:

Когато в договора е уговорено да се прилага Фиксиран лихвен процент, Лихвата по лизинга не се променя през срока на договора за лизинг.

Когато в договора е уговорено да се прилага Променлив лихвен процент, Лихвата по лизинга се изчислява на база Референтния лихвен процент посочен в договора (променлива величина), увеличен с Надбавка посочена в договора (непроменлива величина).

Във всички случаи,  3-месечният ЕURIBOR  се определя съгласно http://www.euribor.org/ и промените в него се отчитат с точност до 4-ти (четвърти) знак след десетичната запетая.

Към момента на сключване на договора се прилага референтен лихвен процент в размер на 3-месечен ЕURIBOR, определен към края на  тримесечието, предхождащо последното завършено календарно тримесечие преди сключването на договора. Прилага се размерът на 3-месечния EURIBOR съгласно http://www.euribor.org/, отчетен с точност до 4-ти (четвърти) знак след десетичната запетая, както следва: https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.htm.

Пример:

 • за нови договори, сключени в периода 01.01-31.03 се прилага 3-месечен ЕURIBOR, определен към 30.09 на предходната година;
 • за нови договори, сключени в периода 01.04-30.06 се прилага 3-месечен ЕURIBOR, определен към 31.12 на предходната година;
 • за нови договори, сключени в периода 01.07-30.09 се прилага 3-месечен ЕURIBOR, определен към 31.03 на текущата година;
 • за нови договори, сключени в периода 01.10-31.12 се прилага 3-месечен ЕURIBOR, определен към 30.06 на текущата година.

Определеният по горепосочения ред Референтен лихвен процент се актуализира при условията на договора за лизинг.

Долупосоченият референтен лихвен процент е актуализиран към 01.07.2022г.

За нови договори, сключени в периода 01.07.2022-30.09.2022 се прилага 3-месечен ЕURIBOR, определен към 31.03 на текущата година в размер -0,458.

 Валиден от3-месечен EURIBOR 
31.12.20243.892
 Валиден от6-месечен EURIBOR 
31.12.20233.861

 

Архив на 3 месечния EURIBOR за целите на индексация съгласно условията на договорите за лизинг.:

Валиден от:3-месечен EURIBOR
31.03.20243.861
31.12.20233.909
30.09.20233.952
30.06.20233.577
31.03.20233.038
31.12.20222.132

 

За по-ранен период информацията може да бъде намерена на http://www.euribor.org/

Във всички случаи, СДИ се определя съгласно  МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНОПРЕТЕГЛЕН ДЕПОЗИТЕН ИНДЕКС (СДИ) НА “ОТП Лизинг“ ЕООД и промените в него се отчитат с точност до 2-ри (втори) знак след десетичната запетая.

Към момента на сключване на договора се прилага референтен лихвен процент в размер на СДИ, определен към началото на  месеца предхождащ текущото  календарно тримесечие.

Пример:

 • за нови договори, сключени в периода 01.01-31.03 се прилага СДИ, определен към 01.12 на предходната година;
 • за нови договори, сключени в периода 01.04-30.06 се прилага СДИ, определен към 01.03 на текущата година;
 • за нови договори, сключени в периода 01.07-30.09 се прилага СДИ, определен към 01.06 на текущата година;
 • за нови договори, сключени в периода 01.10-31.12 се прилага СДИ, определен към 01.09 на текущата година;
  Валиден СДИ от 
  30.09.20230.16 %
  30.06.20230.12 %
  01.03.20230.04 %