Необходими документи за нотариално прехвърляне на собственост

За изготвяне на договора по прехвърляне на собствеността е необходимо да ни предоставите копия на следните документи:
  • Удостоверение за застрахователна стойност – може да се извади от всяка застрахователна компания срещу представяне на копие на големия талон на МПС (в случай, че не разполагате с такъв – ще Ви го изпратим)
  • Копие от лична карта (в случай, че предоставената при сключване на договора за лизинг вече не е валидна)
  • Ако договорът ще се подписва от пълномощник - Нотариално заверено пълномощно на лицето, което ще Ви представлява. Пълномощното следва да дава право на лицето да подписва договори за покупка на активи
Горепосочените следва да се представят в оригинал пред нотариуса при подписване на договора за покупко-продажба.
За прехвърлянето на собствеността се дължат от купувача:
  • Нотариална такса – платима на нотариуса
  • Местен данък за придобиване на имущество (съгл. чл.44-50 от ЗМДТ) – платим към общината по адрес на регистрация на купувача. Данъкът се заплаща при нотариус или преди извършване на сделката, като при прехвърлянето се представя съответния платежен документ (платежно нареждане/вносна бележка/квитанция)
/физически лица/ 

Искане за придобиване на собственост


/юридически лица/

Искане за придобиване на собственост


Моля изпращайте попълнените документи към: contact@otpleasing.bg.