News image

РАЗСРОЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОВИД-19

Предвид удължаването на сроковете на мотарориума на БНБ за разсрочване на задълженията, бихме искали да Ви информираме за конкретните стъпки, които клиентите на ОТП Лизинг могат да предприемат, за да кандидатстват за разсрочване на задълженията по лизинга.

Кой може да се възползва от мерките?

От мерките могат да се възползват наши клиенти, които отговарят на следните условия:

 • Физически или юридически лица, които имат или очакват да имат затруднения при погасяване на задълженията си по сключени договори за финансов лизинг; 
 • Физически или юридически лица, чиито договори са сключени преди 31.03.2020г., които редовно са погасявали или с просрочие под 90 дни към датата на подаване на искането за разсрочване;
 • Лизингополучателите (физически или юридически лица) следва да изявят изрично желание да се възползват от предлаганите облекчения чрез подаване на „Заявление за отсрочване на задължения чрез предоставяне на гратисен период във връзка с извънредното положение причинено от COVID – 19“;
 • Всяко заявление ще бъде разгледано индивидуално и ще премине през процес по одобрение от ОТП Лизинг.

В какво се изразява отсрочването на задължения?

 • Клиентите на ОТП Лизинг могат да се възползват от гратис по главницата на лизинга за период от три, шест или девет месеца.                                    
 • Искания се подават в срок до 23 март 2021 г.;
 • Срокът за одобрение на тези искания – до 31 март 2021 г.;
 • Крайният срок за отсрочване на задължения на клиентите е до 31 декември 2021 г., но за не повече от 9 месеца.

Как може да се кандидатства за отсрочване на задължения?

Може да кандидатствате за отсрочване на задължения, като попълните своето заявление и го изпратите на: contact@otpleasing.bg

Как ще разбера дали съм одобрен?

 • След подаване на Заявлението, то ще бъде разгледано от ОТП Лизинг и на всеки клиент ще бъде върната информация при одобрение, лично - по имейл или телефон;
 • За да влезе в сила гратисният период, на клиента ще бъде предложено за подпис Допълнително споразумение към договора за лизинг с одобрените параметри.  

Задължения, които остават извън правилата за отсрочване:

  • Гратисният период се отнася за главницата по договора, а лихвата по договора остава дължима;
  • Застраховки, данъци и всички други разходи, свързани с ползването на актива и дължими по договор, се плащат стандартно при падеж.