News image

МЕРКИ ЗА ОТСРОЧВАНЕ И УРЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявеното извънредно положение поради COVID-19 и настоящия труден момент, за нас е важно да Ви подкрепим.

ОТП Лизинг се присъединява към Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към финансови институции във връзка с въведеното на 13 март 2020 г. от Народното събрание извънредно положение. В подкрепа на нашите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19, въвеждаме облекчаващи мерки за отсрочване и уреждане на задължения.

Ако имате или очаквате да имате затруднения при погасяване на своите лизингови задължения, може да се запознаете с мерките и условията за облекчаване на задължения, описани по-долу.

Кой може да се възползва от мерките?

От мерките могат да се възползват наши клиенти, които отговарят на следните условия:

 • Физически или юридически лица, които имат или очакват да имат затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключени договорни отношения с ОТП Лизинг за финансов лизинг и удостоверят документално, че тези затруднения са свързани с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките по време на извънредното положение.
 • Физически или юридически лица, които към 1-ви март 2020 г. нямат задължения с просрочие повече от 90 дни.
 • Лизингополучателите (физически или юридически лица) следва да изявят изрично желание да се възползват от облекченията, предлагани чрез подаване на „Заявление за отсрочване на задължения чрез предоставяне на гратисен период във връзка с извънредното положение причинено от COVID – 19“.
 • Всяко заявление ще бъде разгледано индивидуално и подлежи на одобрение от ОТП Лизинг.

В какво се изразява отсрочването на задължения?

 • Клиентите на ОТП Лизинг могат да се възползват от гратис по главницата на лизинга за период от 3 месеца или 6 месеца. Този период може да започне не по-рано от месец април 2020 г. и трябва да приключи не по-късно от месец декември 2020 г.
 • Клиенти, които имат остатъчна стойност (последна вноска) по лизинговия договор по-голяма от 20%, може да кандидатстват за период на отсрочване на задължения, но при одобрение на такъв, няма да има удължаване на срока на договора.
 • Срокът на договора за финансов лизинг за клиентите с остатъчна стойност (последна вноска до 20%), които ще се възползват от отсрочване на задълженията, ще се удължи със съответния период на одобрения гратис, но с не повече от 6 месеца.

Как може да се кандидатства за отсрочване на задължения?

Как ще разбера дали съм одобрен?

 • След подаване на Заявлението, то ще бъде разгледано от ОТП Лизинг и на всеки клиент ще бъде върната информация относно одобрението лично - по имейл или телефон.
 • За да влезе в сила гратисният период, на клиента ще бъде предложено за подпис Допълнително споразумение към договора за лизинг с одобрените параметри.

Задължения, които остават извън правилата за отсрочване:

 • Гратисният период се отнася за главницата по договора, а лихвата по договора остава дължима.
 • Застраховки, данъци и всички други разходи, свързани с ползването на актива и дължими по договор, се плащат стандартно при падеж.